Projektová dokumentácia

Pomoc pri vypracovaní projektovej dokumentácie

V závislosti od potreby Vám môžeme pomôcť pri vypracovaní projektovej dokumentácie v nasledovných stupňoch:

 • Pre potreby investora: Projektová štúdia
 • Pre územné konanie: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Pre stavebné konanie: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Pre realizáciu stavby: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
 • Pre kolaudačné konania: Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby

Projektová štúdia:

Projektová štúdia, na základe požiadaviek investora, rieši technologické, stavebné, architektonické, environmentálne a územné možnosti pre pripravovanú stavbu, náväznosti ing.jpgstavby a jednotlivých prevádzkových celkov a súborov vzájomne aj voči okoliu. Rieši objemové a priestorové hľadisko, určuje požadovaný štandard vybavenia jednotlivých stavebných objektov a technologických zariadení. Smerodajným výstupom pre investora je realizovateľnosť a technicko-ekonomické hľadisko pripravovanej stavby.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie:

Slúži ako podklad k získaniu územného rozhodnutia a prikladá sa k žiadosti o jeho vydanie. Definuje účel stavby, jej dispozičné a tvarové riešenie, súvisiace nároky na dotknuté organizácie, pričom vychádza zo schválenej územno-plánovacej dokumentácie, z požiadaviek investora a iných subjektov, ktorých sa uvažovaná stavba bude týkať. Výstupom pre investora je vydanie územného rozhodnutia stavebným úradom.

Členenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie:

 • Sprievodná správa
 • Výkresy
 • Doklady

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie:

Vypracuje sa v súlade s vypracovanými dokumentmi v predprojektovej príprave. Rieši všetky building-engineers.jpgnáležitosti v zmysle požiadaviek Stavebného zákona. V čiastkových zložkách projektu sú riešené jednotlivé časti stavby: architektúra a statika, technológia, požiarna bezpečnosť atď. V tejto fáze sa vyjadrujú k projektu pripravovanej stavby dotknuté organizácie. Rozhodujúce slovo k umiestneniu stavby a jej technickému riešeniu uvedenému v projekte a pripomienkovanému jednotlivými dotknutými organizáciami má stavebný úrad. Výstupom pre investora je vydanie stavebného povolenia.

Členenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie:

 • Sprievodná správa
 • Súhrnné riešenie stavby (ekonomické hodnotenie, súhrnná technická správa, výkresy)
 • Technologická časť (v členení podľa prevádzkových súborov)
 • Stavebná časť (v členení podľa stavebných objektov)
 • Celkové náklady stavby
 • Organizácia výstavby
 • Doklady

Členenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (pri zložitejších stavbách):

 • Sprievodná správa
 • Súhrnné riešenie stavby
 • Celková situácia stavby
 • Koordinačný výkres stavby
 • Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov
 • Projekt organizácie výstavby
 • Dokumentácia prevádzkových súborov
 • Celkové náklady stavby
 • Doklady

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby:

Rieši stavbu v podrobnostiach, jednoznačne určuje statické, architektonické, konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby, vrátane technických správ a výkazov materiálov. Súčasťou tohto projektu je podrobný rozpočet celkových nákladov stavby a tzv. výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby, alebo pre výber jednotlivých subdodávok, či pre zakúpenie konkrétnych technológií a materiálov. Podrobný rozpočet celkových nákladov stavby pritom slúži investorovi na vytvorenie konkrétneho obrazu o celkových nákladoch na realizáciu stavby, na základe ktorého sú potom posudzované jednotlivé ponuky od konkrétnych dodávateľov stavby.

Členenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby:

 • Sprievodná správa
 • Súhrnné riešenie
 • Celková situácia stavby (zastavovací plán)
 • Koordinačný výkres stavby
 • Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť)
 • Projekt organizácie výstavby
 • Dokumentácia prevádzkových súborov (technologická časť)
 • Celkové náklady stavby
 • Doklady

Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby:

building-engineers-2.jpgProjekt skutočného vyhotovenia stavby rieši zmeny, ktoré sa počas realizácie stavby uskutočnili inak ako bolo uvedené v schválenej projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby slúži ako východiskový podklad pri potencionálnej modernizácii, alebo rozšírení výroby a stavby v budúcnosti. Je súčasťou dokladanej dokumentácie pre kolaudačné rozhodnutie.

Projekt skutkového stavu je veľakrát potrebné vypracovať ako podkladovú dokumentáciu pri investorskom zámere tam, kde nie je dostupná a je potrebná pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné, stavebné konanie, alebo pre realizáciu